کارشناسی تخصصی رنگ خودرو

____________________________

چه مواردی درتشخیص رنگ بررسی میشود!

______________________________

تشخیص رنگ شدگی وابرنگ شدگی

تشخیص قطعات تعویضی

تشخیص قطعات استوک فابریک

بازدید زیربندی خودرو همراه با جک هیدرولیک

بازدید اصالت موتور

بازدید اصالت اتاق

بازدید دوتیکه نبودن خودرو

بادید رنگ شدگی و تعویض سینی عقب

بازدید اتاق تعویض

بازدید وضعیتت سینی وشاسی ها

تشخیص لیسه کاری

تشخیص ابرنگ کارخانه ای

و بیش از ۳۰۰نقطه دیگر بررسی میشود

و در انتها کارشناسی رنگ خودرو کارتکس ضمانت نامه اراعه میشود

 

صداقت رکن اول ماست

گفتگوها

دیدگاهتان را بنویسید